رونمایی از پوستر دهمین کنفرانس توزیع و پخش

دبیرخانه توزیع و پخش پس از تایید طرح پوستر دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور از پوستر این دوره رونمایی کرد.

space