کنفرانس توزیع و پخش دوره هفتم (شهریور 1393)

  

زمان برگزاری: 11 و 12 شهریورماه 1393
مکان برگزاری: مرکزهمایشهای بین المللی برج میلاد
تعداد شرکت کنندگان: بیش از 1500نفر
برگزار کننده: دبیرخانه(واژیان ماندگار)
دبیر کل کنفرانس: آقای مهندس مهدی آقاجانی

رییس کنفرانس: آقای دکتر مفتح

رییس شورای سیاستگذاری: آقای دکتر افندی زاده

دبیر اجرایی کنفرانس: آقای محمد هادی آقاجانی محورهای اصلی و فرعی سال 1393

 

توزیع

کاهش هزینه مبادله

تنوع و یکپارچگی کانالهای توزیع

کانالهای نوین توزیع

تعامل پخش و فروش

مدیریت و بازاریابی پخش

رضایت مشتری

توسعه بازار و بازارپردازی

نقش پخش در پایداری بازار

نقش پخش در رقابتی کردن بازار

مدیریت بازار و ارتباط با مشتری)

فناوری اطلاعات و فناوریهای نوین در پخش

ابزار و فناوریهای نوین

داده کاوی تخصصی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در پخش

پخش، روانشناسی، جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری

زنجیره تامین و لجستیک

تکمیل زنجیره ارزش

نقش پخش در جلوگیری از محصولات غیرمجاز

نقش حمل و نقل در توزیع

اثرات تراکم ترافیک شهری (آلودگی هوا، انرژی، ترافیک،..)

مکان یابی شعب

مسیریابی و تحویل

اشتغال و آموزش

پخش و ایجاد اشتغال

پژوهش و آینده کاوی

 تربیت نیروهای متخصص

 برنامه مراسم سال 1393

 سه شنبه 11 شهریور                                                                                          ساعت 14 الی 15:30

 

سالن سعدی  برندینگ و پخش                                                  آقای دکتر طبیبی

استراحت 15:30 الی 15:45

 سه شنبه 11 شهریور                                                                                     ساعت 15:45 الی 17:15

 

سالن سعدی  فوتبال و پخش                                                              آقای بیات
 نرم افزار پخش                                                                پاتریس
 ادغام در پخش                                                  آقای موسوی جزایری

استراحت 17:15الی 17:30

 سه شنبه 11 شهریور                                                                                        ساعت 17:30 الی 20

 

سالن اصلی  سخنرانی مقامات، مراسم اهدای تندیس دیموند و توزیع تاییدیه ها

پذیرایی 20 الی 21:30

 

برنامه روز دوم

 چهارشنبه 12 شهریور                                                                                           ساعت 9 الی 10:30

 

 سالن سعدی لجستیک و انبارداری در پخش                                         آقای نجار
مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای پخش                    آقای دکتر صحت

استراحت 10:30 الی 11

 چهارشنبه 12 شهریور                                                                                         ساعت 11 الی 12:30

 

 سالن سعدی  فروش و پخش                                                           آقای بهاری

ناهار و نماز 12:30 الی 14

 چهارشنبه 12 شهریور                                                                                          ساعت 14 الی 15:30

 

 سالن سعدی منابع انسانی و پخش                                         آقای دکتر ناصحی فر
مفاهیم پخش                                                          آقای آقاجانی

استراحت 15:30 الی 16

 چهارشنبه 12 شهریور                                                                                         ساعت 16 الی 17:30

 سالن سعدی  بازاریابی و پخش                                                   آقای آقاجانی