کنفرانس توزیع و پخش دوره هشتم (آذر 1394)

  

 

زمان برگزاری: 1 و 2 آذر ماه 1394
مکان برگزاری: مرکزهمایشهای بین المللی برج میلاد
تعداد شرکت کنندگان:  1500نفر
برگزار کننده: دبیرخانه (واژیان ماندگار)
دبیر کل کنفرانس: آقای مهندس مهدی آقاجانی

رییس کنفرانس: آقای دکتر مفتح

رییس شورای سیاستگذاری: آقای دکتر حسینی

دبیر اجرایی کنفرانس: آقای محمد هادی آقاجانی محورهای اصلی و فرعی سال 1394

 ·        آسیب شناسی و مطالعات تطبیقی نظام توزیع  و پخش و مدیریت و بازاریابی، فناوری اطلاعات وفناوریهای نوین در پخش

·        قوانین و مقررات  و محیط زیست توزیع و پخش

·        سامانه های درگاه ملی بار و مدیریت تقاضا

·        اشتغال و آموزش

o       چالشها و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال در نظام توزیع و پخش

o       آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در زیر بخشهای تخصصی توزیع و پخش

·        توزیع و پخش در زمان بحران با رویکرد پدافند غیرعامل

زنجیره تامین و لجستیک(نقش پخش در جلوگیری از محصولات غیرمجاز-کاهش حمل و نقل -کاهش ترافیک کاهش مصرف سوخت)

 برنامه مراسم سال 1394

 یک شنبه 1 آذر                                                                                          ساعت 14 الی 15:30

 

سالن سعدی حمل و نقل و پخش                                                  آقای سرهنگ مرادی

استراحت 15:30 الی 15:45

 یک شنبه 1 آذر                                                                                    ساعت 15:45 الی 17:15

 

سالن سعدی  منابع و پخش                                                                        آقای طباطبایی
 اشتغال و پخش                                                                 خانم رستم خانی
 نقش MBA در پخش                                                               ماهان

استراحت 17:15الی 17:30

یک شنبه 1 آذر                                                                                        ساعت 17:30 الی 20

 

سالن اصلی  سخنرانی مقامات، مراسم اهدای تندیس دیموند و توزیع تاییدیه ها

پذیرایی 20 الی 21:30

 

برنامه روز دوم

 دوشنبه 2 آذر                                                                                           ساعت 9 الی 10:30

 

 سالن سعدی آسیب شناسی توزیع و پخش و راه حل                        آقای دکتر ناصحی فر

استراحت 10:30 الی 11

 دوشنبه 2 آذر                                                                                          ساعت 11 الی 12:30

 

 سالن سعدی  عوامل کلیدی موفقیت در شرکت های لجستیکی                                           آقای نجار

ناهار و نماز 12:30 الی 14

 دوشنبه 2 آذر                                                                                           ساعت 14 الی 15:30

 

 سالن سعدی مدیریت عملکرد فروش                                       آقای بهاری

استراحت 15:30 الی 16

 دوشنبه 2 آذر                                                                                          ساعت 16 الی 17:30

 سالن سعدی  شناسایی و تشخیص عارضه ها و بیماری های شرکت های پخش                                                  آقای خویه
  

 

زمان برگزاری:1 و2 آذر 1394

مکان برگزاری: مرکزهمایشهای بین المللی برج میلاد

تعداد شرکت کنندگان: 1500نفر

برگزار کننده: دبیرخانه(واژیان ماندگار)

دبیر کل کنفرانس: آقای مهندس مهدی آقاجانی

رییس شورای سیاستگذاری: آقای دکتر حسینی

رییس کنفرانس: آقای مفتح

دبیر اجرایی کنفرانس:آقای محمد هادی آقاجانی