poster-11-shahrivar-ejlas2

مخاطب نمایشگاه

 

سطح مخاطب عبارتست از:

مسوولین دولتی

مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران بازاریابی، مدیران فروش، مدیران منابع انسانی، مدیران پخش، مدیرانIT،  مدیران مالی،... شرکتهای پخش کشوری و محلی و سراسری

مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران بازاریابی، مدیران فروش، مدیران منابع انسانی، مدیران پخش، مدیرانIT،  مدیران مالی،... فروشگاهها و خدمات زنجیره ای

مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران بازاریابی، مدیران فروش، مدیران منابع انسانی، مدیران پخش، مدیرانIT،  مدیران مالی،... شرکتهای تولیدی برتر

اصناف ، اتحادیه های صنفی و انجمنها

کارشناسان شرکتهای پخش کشوری و محلی و سراسری

مدیران و کارشناسان بخش دولتی

کارشناسان فروشگاهها و خدمات زنجیره ای

کارشناسان شرکتهای تولیدی برتر

مدیران عامل و مدیران ارشد و کارشناسانبانک و بیمه

مراکز توزیعی

 

امکان بازدید عموم از نمایشگاه نیز فراهم شده است.