آیا روش یا روشهای (کانالهای )توزیع درست است؟ –علت موفقیت در برخی مراکز توزیع و پخش چیست؟- چه میزان از موفقیت از برند و چه میزان از شیوه های شرکت پخش است؟ – چه میزان شرکت پخش توانایی و قدرت نفوذ دارد؟- مدت زمان معرفی محصول به کانال پخش تا گرفتن سهم پخش مناسب چقدر است؟ – چه میزان از موفقیت توزیع و پخش به ویژگیهای محصول بستگی دارد؟ – رقبا و شرکتهای پخش دیگر چگونه فعالیت می کنند؟- رقبا در کدام مراکز فعالیت قویتری دارند؟- آیا فعالیت رقبا قویتر است یا نمایندگان و مراکز پخش ضعیف عمل میکنند؟- عملکرد در سطح خرده فروشی چگونه بوده است؟ – سیاستهای استفاده از کانالهای مختلف به چه میزان در نقاط عرضه(خرده فروشی) تاثیر گذاشته است؟- درصد پخش یا حضور ویترینی یا سطح پوشش محصول در کل کشور چگونه است؟- سهم پخش بر اساس محصول یا شهر چگونه است؟ اطلاعات درونی و اطلاعات جمع آوری شده سازمان با اطلاعات مشترک شرکتها یا رقبا ارزیابی می شود؟ اطلاعات مهمتر – پیچیدگی و سختی و هزینه جمع آوری بیشتر دارد و آیا سازمان زمان، هزینه و نیروی متخصص برای این منظور دارد؟
 

عدم پاسخ به سوالات فوق به مرور زمان موجب فاجعه در سازمان خواهد شد و سازمان سهم بازار ازدست داده و رو به افول می رود. در جهت برآورده کردن قسمتی از نیازهای ضروری سازمانها، با فعالیتی چندین ساله اقدام به جمع آوری اطلاعات بررسی بازار، درصد پخش و حضور فروش ویترینی و سهم پخش بیش از 600 کالا و خدمات در سطح تمامی 86 شهر مرکز استان نموده ایم که ابزاری قدرتمند ونیاز مدیران ارشد سازمانها و دست اندرکاران بازاریابی، فروش، تحقیقات بازار و پخش شرکتها می باشد. هم برای سازمانهای دارای واحدهای تحقیق بازار و هم برای سازمانهای بدون واحد تحقیق بازار مناسب است. اطلاعات با دقت و صحت جمع آوری شده که در صورت تحلیل درست به اغلب سوالات فوق پاسخ داده می شود و از فجایع مورد اشاره جلوگیری به عمل می آید.نکته مهم دیگر هزینه بسیار ناچیز ارائه اطلاعات نسبت به انجام تحقیقات توسط هر شرکت می باشد.