بررسی و مقایسه محصولات بازار به تفکیک شهر ها

سال های 88 - 89 در شهر های تهران و کرج بررسی شده است.


سال 90 تعداد 7 شهر و در سال 91 تعداد 8 شهر بررسی شده است.


سال 92 تعداد 24 شهر بررسی شده است.

سال 93 تمام شهرها به صورت ناحیه ای بررسی شده است. که در صنف سوپر مارکتی 20 ناحیه و غیر از سوپر مارکتی 9 ناحیه وجود دارد.

تمام منو ها بر اساس گروه محصولی هم دقیقا مانند حروف الفبا میباشد با این تفاوت که در تمام سالها شما میتوانید محصول مورد نظر خود را از گروه محصولی خاص بررسی کنید.
نمونه ای از مقایسه مناطق و شهر ها بر اساس گروه محصولی در سال 88