بررسی و مقایسه بازار بر اساس تعداد برندها

سال های 88 - 89 در شهر های تهران و کرج بررسی شده است.


سال 90 تعداد 7 شهر و در سال 91 تعداد 8 شهر بررسی شده است.


سال 92 تعداد 24 شهر بررسی شده است.


سال 93 تمام شهرها به صورت ناحیه ای بررسی شده است. که در صنف سوپر مارکتی 20 ناحیه و غیر از سوپر مارکتی 9 ناحیه وجود دارد.