بررسی و مقایسه محصولات بازار بر اساس کالا

سال های 88 - 89 در شهر های تهران و کرج بررسی شده است.


سال 90 در 7 شهر بررسی شده است.


سال 91 در 8 شهر بررسی شده است.


سال 92 تعداد 24 شهر بررسی شده است.


سال 93 تمام شهرها به صورت ناحیه ای بررسی شده است. که در صنف سوپر مارکتی 20 ناحیه و غیر از سوپر مارکتی 9 ناحیه وجود دارد.