ثبت نام برای اشتراک مجله نوتاش

 

 

 button

 space

 

 انتخاب ها

انتخاب1

انتخاب2

انتخاب3

انتخاب4

انتخاب5

 پخش تيزر تبليغاتي در مراسم افتتاحیه (10 ثانیه)

-

-

-

-

 پخش لوگوکلیپ در حین مراسم افتتاحیه(نوبت)

2

2

-

-

-

 حضور درکنفرانس (نفر)

1

1

1

-

-

 مکانی برای قرار دادن استند 13مهر

-

 مکانی برای قرار دادن کانتر در 13مهر

هزینه با لحاظ11درصد تخفیف

و به صورت تهاتر

چهارمیلیون و نهصد هزار تومان

یک میلیون و چهار صد هزار تومان

پانصد هزار تومان

چهار صد هزار تومان

سیصد هزار تومان

درصورت پرداخت نقدی علاوه بر 11 درصد تخفیف درنظر گرفته شده، 4 درصد هزینه نیز تسهیل خواهد شد